Home

Sammendrag rapport eksempel

Sammendrag (abstract) Skolediskusjon

Sammendrag (abstract) Abstract er det engelske ordet for et kortfattet og presist resymé av en større vitenskapelig oppgave, for eksempel et abstract av en masteroppgave eller en forskningsartikkel. Abstractet skal fungere som et sammendrag av hele oppgaven. Som oftest skal et abstractet ha en lengde på 10-20 linjer, men dette kan variere Hovedprosjekt rapport Eksempel på bruk av referanse • Med utgangspunkt i tidligere arbeid (1) foreligger det mange alternative løsninger for trådløs overføring av medisinske måledata. . Kan her du beskrive et resymé som videre utdyper i et avsnitt eller tre med faglig teori som du har funnet i for eksempel en lærebok Referanser

Nord Open Research Archive: Evaluering av Senter for

Plasser ny/ukjent informasjon på slutten av en setning (Informasjon som peker framover i teksten) Når du begynner en ny setning, må du forberede leserne dine på ny og derfor viktig informasjon. Gi leserne dine en kjent kontekst for å hjelpe dem fra det kjente til det ukjente. Sammendrag Mange rapportmaler har tydelig skisserte inndelinger for sammendrag, introduksjon og konklusjoner for å gjøre det enkelt. Mal for sammendragsrapport for ledelsen forenkler skriving av omfattende oversikter med inndelinger for mål, målgruppe, konkurrenter, risiko og muligheter, og konklusjoner

sammendrag skrivetip

 1. Noen eksempler på hvordan elevene kan skrive sammendrag. Post-it lapper. Elevene leser en tekst og noterer ned nøkkelord/ekspertord/fagord på lapper underveis i lesinga. Hvis teksten er tydelig strukturert, kan man for eksempel bruke en lapp for hvert avsnitt
 2. Sammendrag Rapporten gir en beskrivelse og en drøfting av hvordan Tøyen skole i Oslo organiserer opplæringen. Tøyen er en grunnskole der over 95 % av elevene har et annet morsmål enn norsk. Omtrent halvparten av skolens lærere er tospråklige. Skolen har valgt e
 3. Sammendrag: Det skal være et sammendrag i en bokrapport. Det skal fortelle om bokens handling. Sammendraget skal være nøyaktig og ikke for langt. Det må ikke være for detaljert, men det skal sikre at leseren av bokrapporten forstår handlingen i grove trekk. Når man skal skrive et sammendrag er det viktig å huske at man ikke må vise sin.
 4. Sammendrag: Rapporten starter med en kortfattet beskrivelse av nødvendig statistisk teori og noen sentrale sannsynlighetsfordelinger. Denne teoridelen følges opp med en beskrivelse av utvalgte metoder for estimering og beregning i forbindelse med usikkerhetsanalyser. Både analytisk modell og simulering er belyst. Det er gjor
 5. Rapport fra forsøk som ser på kjemiske reaksjoner som skjer når spyttet i munnen kommer i kontakt med ulike spiselige stoffer, som potetmel, stivelse og havremel

Oppgaver og rapporter - Office

Denne rapporten er et kunnskapsgrunnlag for å systematisere, kategorisere og beskrive nye praksiser i en-til-en-klasserommet. Den gir både oversikt over hvor langt digitaliseringen av grunnskolen har kommet i norske kommuner, en oppdatert oversikt over internasjonal forskning på en-til-en-klasserommet og ikke minst gir den gode eksempler på praksis basert på systematisk observasjon på 10. Rapport i Norsk. Få hjelp til å skrive en norsk rapport. Bla gjennom eksempler på rapporter i norsk og få tips til et godt oppsett. Finn et eksempel du kan bruke som mal for rapport, og lær deg hvordan du kan skrive rapport. Eksemplene viser deg virkemidler, så du kan bare la deg inspirere til å skrive din egen. Norsk Rapporten består av fire deler. Første del er en innledning som beskriver bakgrunnen for rapporten og problemstillinger. Andre del beskriver de metoder som er benyttet for å gjennomføre kunnskapsoppsummeringen. Tredje del er rapportens resultatdel (kapittel 3 til 5) og besvarer de tre problemstillingene fra punkt 1.3. Fjerde og siste del av rapporten gir en kort oppsummering basert p SAMMENDRAG Denne rapporten omtaler prosjektet Gjennomgående leveringsservice i verdikjede: Et eksempel fra Macks Ølbryggeri. Prosjektet er gjennomført i regi av forskningsprogrammet Produktivitet 2005 (P2005) under satsingsområdet Bedrifter i nettverk (BiN). Prosjektet fokuserer i første rekke på tematikken rundt leveringsservice i en verdikjede av bedrifter fra leverandør. Kortfattet sammendrag av Samfunnsvitenskapelig metode. Eksamensrettet. kapittel hverdagskunnskap og forskning teoretisering av hverdagserfaringer to verdener

Å skrive sammendrag Skrivesentere

 1. Sammendrag . Sammendraget er et av de viktigste hovedleddene i rapporten. Fra sammendraget skal leseren kunne avgjøre om rapporten er interessant for et spesielt formål. Sammendraget bør være kortfattet og skal inneholde et kort resymé av det som er utført og resultater. Unngå bruk av tabeller og litteratur referanser i sammendraget
 2. Sammendrag: Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunn- skap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og opp-følging av anlegg der det plantes trær. Rapporten inneholder blant annet en detaljert beskrivelse av anleggsjord med siktekurver og forslag til tegning av løsninger for.
 3. Dette er ett eksempel på en kortsvar til oblig 1 i semestervarianten av exphil. Dette er en kortsvar om Descartes sitt voks eksempel. 04.02.2019 (antall ord
 4. Sammendrag (abstract) En kort oppsummering av hele oppgaven. Sammendraget plasseres etter tittelsiden/forsiden. Bachelor- og masteroppgaver skal inneholde abstract på norsk og engelsk. På masternivå skal du angi viktige nøkkelord (key words). Sammendraget inkluderes ikke i ordtellingen. Her må du konsultere kravene som stilles til den oppgaven eller det arbeidskravet du jobber med.
 5. eringsgrunnlagene som i dag er beskyttet i likestillings- og diskri

Bokrapport Skolediskusjon

 1. Rapport 2019:10 . Forfatter. Rapport 2019:10 Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren Nicoline Frølich, Rune Borgan Reiling, Hebe Gunnes, Marte Mangset, Julia Orupabo, Marte E. S. Ulvestad, Kjersti Misje stbakken, Lars Lyby, Even Hellan Larsen . Rapport 2019:10 . Utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU.
 2. En annen variant av sammendrag finner vi i Rapport 2013:9 Digitale tenester i staten. Der kommer det først en kort oppsummering av bakgrunnen for rapporten og metoden som er brukt, deretter trekkes hovedfunnene fram i tydelige mellomtitler (for eksempel «Få avanserte individuelle og proaktive tenester», «Ti verksemder står bak mesteparten av digitaliseringa», «Noreg førebels ikkje i.
 3. Free UK Delivery on Eligible Order
 4. Enhver rapport må inneholde et informativt sammendrag hvor de viktigste resultatene er summert opp. Sammendraget er den mest leste del av rapporten og den bør derfor utarbeides med omhu. Selv om det blir lest først, bør sammendraget være det siste som skrives slik at det er i full overensstemmelse med rapportens innhold. Moment til overveielse: Sammendraget skal kunne leses isolert, det.
 5. Dette dokument omfatter årsberetningens forord og sammendrag. Den fuldstændige rapport findes på engelsk på: er et eksempel på den effektivitet, vi har vundet ved at prioritere og forenkle beslutningstagningen. Dette er et område, som vi vil fortsætte med at prioritere i de kommende år: kontrol af, i hvilket omfang registranter indsender data, som opfylder oplysningskravene, er.
 6. Rapport 17. maj 2011 Proj.nr. 2000296 Version 6 Automatiserede hjælpeværktøjer til kødkontrol på kyllingeslagterierne Udviklingsprojekt Fase 1. Interessentanalyse og projektafgrænsning Chris Claudi-Magnussen og Helle Daugaard Larsen Sammendrag Baggrund For de danske kyllingeslagterier er det et kundekrav, at produktkvaliteten sikres blandt andet gennem effektiv kødkontrol og.
 7. SAMMENDRAG. Formålet med denne rapporten er å gi næringen økt forståelse av pågående digitalisering, status og utfordringer, og hvordan denne utviklingen bør styres videre. Denne rapporten er en av seks SINTEF-rapporter fra prosjektet: IKT-sikkerhet - Robusthet i petroleumssektoren 2020. Prosjektet har innhentet kunnskap om risiko, sårbarheter og IKT-sikkerhet for industrielle IKT.

Rapport - Daria.n

SAMMENDRAG AV RAPPORTEN HOLDNINGER TIL JØDER OG MUSLIMER I NORGE 2017 Denne rapporten presenterer resultatene fra to undersøkelser gjennomført av HL-senteret - en befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og muslimer og en minoritetsstudie der jøder og muslimer i Norge ble spurt om sine erfaringer og holdninger. Datainnsamlingen ble gjennomført av Kantar TNS i perioden 11. MENON ECONOMICS 3 RAPPORT Sammendrag Bemanningsbransjen spiller en viktig rolle i norsk økonomi og arbeidsliv. Bransjen leverer om lag 30.000 årsverk innenfor et bredt spekter av fagområder til store deler av privat næringsliv og offentlig sektor. Dette utgjør mindre enn 2 prosent av årsverkene i norsk arbeidsliv, og andelen har vært relativt stabil de siste 15 årene. Omfanget av.

Sammendrag til H2020-søknader. Malene for H2020-søknader (European Commission) spesifiserer: Short summary (max. 2,000 characters, with spaces) to clearly explain: • the objectives of the proposal • how they will be achieved • their relevance to the work programme. Will be used as the short description of the proposal in the evaluation process and in communications with the programme. Sammendrag: Emneord: Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 Internett: www.nve.no Rapport nr 43-2016 NIFS - sluttrapport Norges vassdrags- og energidirektorat Bjørn Kristoffer Dolva (JBV) S. Myrabø, M. Viklund, (NVE) K. Øvrelid, E. K. Øydvin, (SVV) G. Petkovic, T. Humstad, K. Aunaas, V. Thakur og.

Hvordan skrive et godt sammendrag ? - Skole og leksehjelp

Rapport 27. september 2013 Proj.nr. 2001474 (fedtatlas) samt farve af spæk og pH i kam Chris Claudi -Magnussen Sammendrag Seks grupper af so-, galt- og hangrise er fodret på forskellig måde, så der er opnået stor variation i jodtallet i fire fedtvæv: Rygspæk, nakkespæk, flomme og lyskefedt. For eksempel varierer jodtallet i rygspæk fra lidt over 60 til lidt over 100. Generelt er. Sammendrag af Arbejdsmiljøagenturets rapport Indledning Der er en stigende erkendelse af, at stress på arbejdspladsen har uønskede konsekvenser for arbejdstagernes helbred og for deres arbejdspladser. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur bestilte derfor en rapport, som de indeholder en vurdering af situationen. Rapporten gennemgår stressfænomenet, årsagerne til arbejdsbetinget stress. 3. Sammendrag fra hvert av kafébordene Kapittelet sammenfatter hvert av kafébordenes viktigste konklusjoner. 3.1 A1 Hydrogeologi og forskning Manglende forståelse av grunnvann i fjell medfører svært store kostnader (for eksempel som følge av innlekkasjer og skred). Det foreslås større konsortium for forskning som inkludere

SAMMENDRAG Rapporten viser at det er uforsvarlig mhp inneklima å redusere luftmengdene ved alternative ventilasjonsløsninger fordi god luftkvalitet er avgjørende for både helse, trivsel og produktivitet. En vil som oftest også gå på akkord med forskriftskravet til ventilasjonsluftmengde dersom en kun styrer etter et CO2 nivå på 1000 ppm. Dersom en opprettholder høye luftmengder med. Sammendrag . Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred. Prosjektgruppa tilhører delprosjekt 1 Naturfarestrategi i Naturfareprosjektet NIFS (Naturfare, infrastruktur, flom og skred), et fireårig samarbeidsprosjekt med deltakere fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Norges. Rapport . Trusselvurdering i forbindelse med strategi for maritim digital sikkerhet . Forfatter(e) Per Håkon Meland . Karin Bernsmed Ørnulf Jan Rødseth Dag Atle Nesheim ; 1 av 29 SINTEF Ocean AS Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord: 46415000 Foretaksregister: NO 937 357 370 MVA Rapport Trusselvurdering i forbindelse med strategi for maritim digital sikkerhet ; EMNEORD. Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret. Hensikten har vært å utnytte den kompetanse og teknologi som er utviklet på norsk kontinentalsokkel internasjonalt og gjennom dette styrke det langsiktige grunnlaget for vekst og utvikling av. Sammendrag Rapporten kartlegger omfang, utvikling og sentrale kjennetegn ved hjemmekontor og annet fjernarbeid våren 2021. Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse besvart av 5038 ansatte. Da undersøkelsen ble gjennomført i februar og mars 2021 levde befolkningen under strenge smitteverntiltak og myndighetene anbefalte at alle som hadde mulighet skulle jobbe fra hjemmekontor. Sannsynligvis.

Veiledning til SNs rapport- og notatserie

Sammendrag KS-kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon har gitt Asplan Viak as i samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo et oppdrag med å utrede følgende problemstillinger: Hvordan benytter kommunene strategisk kompetansestyring og kompetanseutvikling som verktøy i arbeidet med å beholde og utvikle medarbeidere, rekruttere og utvikle tjenester? Og hvilke konkrete effekter har. Sammendrag «Vertskapsattraktivitet handler om å være en attraktiv lokalisering for næringsvirksomhet» Prosess21 er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet. Mandatet til Prosess21 er å utarbeide en strategi for en konkurransedyktig og bærekraftig prosessindustri i Norge i 2050 og videre framover. Ekspertgruppen for Vertskapsattraktivitet har som mandat å utrede muligheter for å. Sammendrag SITES 2006 (Second Information Technology in Education Study) er den tredje SITES- studien i rekken. IEA (The International Society for the Evaluation of Educational Achievement) initierte og stod for gjennomføringen av studiene i nært samarbeid med det enkelte deltakerland. Hovedformålet med SITES er å utvikle vår forståelse av hvordan IKT virker inn på hvordan barn og unge. BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger. Sammendrag Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens største eksportør av oppdrettslaks. Havbruk i Norge er basert på monokulturer, dvs. at kun en art dyrkes i hver sjølokalitet. Flere i næringen ønsker en tredobling av produksjonen frem. Rapport 1 RAPPORT 1 SAMMENDRAG En kartlegging av hvordan UH-sektoren arbeider med regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager vinteren 2018/2019 Edit Bugge og Margareth Eilifsen [Kurstittel] Rapport 1 1 Kartleggingsrapport våren 2019 Våren 2019 gjennomførte koordinatorene for UH-nettverket ei kartlegging av universitet og høgskoler i Norge og det tidlige arbeidet med Regional.

Sammendrag. Sammendrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken. Studien kartlegger holdninger på tvers av de diskrimineringsgrunnlagene som i dag er beskyttet i likestillings- og diskrimineringsloven; kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering. Nordkloden - et sammendrag. Rapporten ble lagt fram 10. november 2014. Rapport | Dato: 10.11.2014. | Utenriksdepartementet. I denne rapporten kan du lese om regjeringens nordområdepolitikk, men du finner også bidrag fra utenriksministrene i USA, Sør-Korea og Frankrike, fra lederen i FNs klimapanel og fra en rekke forskere og norsk næringsliv Kapittel 1 - sammendrag fra kapittel 1 i Environmental chemistry; Havforsuring - notater fra forelesning og ekstramateriale fra lærerbok; Kap 8 distribusjon - Forelesningsnotater 8; Working as a process technisian in the US in the United States; Prøve 2021-05-07 Lineær vekst Herman ; Bøker. HR-boka; Hvordan organisasjoner fungerer; Drama i barnehagen; Organisasjon og ledelse; Markedsføri *En labrapport er et eksempel på et skriftlig vitenskapelig arbeid. FYS2150 våren 2019 Alex Read, U. Oslo, Fysisk institutt Essensen av en labrapport Husk at en rapport!2. FYS2150 våren 2019 Alex Read, U. Oslo, Fysisk institutt Essensen av en labrapport Husk at en rapport skrives til personer som ikke har vært på laboratoriet og !2. FYS2150 våren 2019 Alex Read, U. Oslo, Fysisk.

Sammendrag iv duksjoner og forbedrede sluttprodukter som følge av leverandørforholdet. Tilpasningsproblemet oppstår når usikkerhet i markedet kombineres med avhengighet og sikringsproblemet. Det vil si at når to parter har gjort seg av-hengige av hverandre og en ny situa-sjon oppstår kan det være vanskelig å bli enige om hvordan de skal tilpasse seg den nye situasjonen. Tilpasnings. SAMMENDRAG . Dette er den første rapporten fra NSDM sin følgeforskning av det myndighetsstøttende prosjektet ALIS-Vest, som er initiert av Masfjorden kommune og eies av Bergen kommune. Gjennom ALIS-Vest ble det i 2017 opprettet14 utdanningsstillinger i allmennpraksis, fordelt over 10 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane

Oppbygning av en oppgave Søk & Skri

Rapporten gir også en oppsummering av data på faktorer knyttet til andre sykdommer i munnhulen. For noen tilstander, for eksempel leppe- og ganespalte samt kreft i munnhulen, har vi lett tilgang på data fra registre. Datatilfanget er imidlertid langt dårligere for andre tilstander i munnhulen Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. Det er sammenlignet med vurderinger gjort i rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra 2016. Effekt av tiltak, gjennomføringsgrad og forutsetninger for gjennomføring.

Skriv et godt sammendrag av en sakprosatekst! (doc

Sammendragavrapport)til)Regelverksutvalget)for)økologisk)produksjon)) Tiltaksnr.+53689:+Biologiskeanalyser+ogvurderingavvekstmedium+i+ økologisk+veksthusproduksjon. En rapport består av informasjon som er hentet fra tabeller eller spørringer, samt informasjon som er lagret med rapportutforming, for eksempel etiketter, overskrifter og grafikk. Tabellene eller spørringene som gir de underliggende dataene, er også kjent som postkildene for rapporten. Hvis alle feltene du vil inkludere, finnes i en enkelt tabell, kan du bruke tabellen som postkilde. Hvis.

Sammendrag. Denne rapporten er en litteratursammenstilling som tar for seg effekter av ulike tiltak på avrenning av næringsstoffene fosfor og nitrogen, og partikler fra områder med potet- og grønnsaksdyrking. I Norge utgjør områdene med potet- og grønnsaksdyrking en forholdsvis liten del av det totale jordbruksarealet, men representerer allikevel lokalt en viktig kilde til. Rapporten oppsummerer hovedfunn i en oppdatering av evalueringen av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon gjennomført i 2012019. Bakgrunnsinformasjon om 8- økologisk kompensasjon som metode og verktøy finnes i evalueringen utført i 2016 (rapport nr. 474 fra Statens vegvesen, januar 2017 Konsekvensen kan være alvorlig for eksempel for pollinering som er en økosystemtjenestene insekter leverer. I rapporten sin om pollinering, pollinatorer og matproduksjon fra 2017 gjennomgår Naturpanelet kunnskapen som finnes om status og trender. Rapporten beskriver også driverne bak utviklingen og viktigheten av pollinering for oss mennesker og verdens matproduksjon. Rapporten peker også. Rapporten ble lansert på et Fafo-webinar 2. juni. Last ned forskernes presentasjon (pdf) på webinaret. Se opptak av webinaret på Fafos YouTube-kanal, Fafo-tv. I Norge lever det i dag et uvisst antall personer som ikke har gyldig oppholdstillatelse, og som dermed ikke har lov til å være i Norge. I denne rapporten kaller vi dem for irregulære migranter

Rapport i biologi - Studienett

 1. Sammendrag. Målsetningen med denne rapporten er å beskrive hvordan overløpsutslippet til Lysakerfjorden fra VEAS-tunnelen spres i fjorden. Overløpet trer i kraft om vannmengdene til renseanlegget blir for store, for eksempel ved kraftige nedbørepisoder. Det ble lagt vekt på spredning av E. coli og hvordan dette påvirker aktuelle badelokaliteter i området. For å løse oppgaven har vi.
 2. Et sammendrag er dynamisk. Det oppdaterer automatisk den genererte teksten og de dynamiske verdiene når du kryssfiltrerer. Hvis du for eksempel velger elektronikkprodukter i hjuldiagrammet i eksempelfilen, kryssfiltreres resten av rapporten, og sammendraget blir også kryssfiltrert for å fokusere på de elektroniske produktene
 3. 2 Sammendrag Undersøkelsen viser at det er en risiko for at nyankomne flyktninger med særlige psykososiale belastninger og behov for helsehjelp, ikke fanges opp. Flyktninger er i en særskilt sårbar situasjon. Spesielt er det en risiko for at tjenestetilbudet ikke er tilpasset de kvinner som får opphold i Norge med familiegjenforening. Rapporten trekker fram flere risikoområder. Disse.
 4. Sammendrag av rapport fra arbeidsgruppe 2 Vi skriver at selv om det er enkelte likheter, som for eksempel mulighet til å . Prosjekt kirkelig organisering Sammendrag av rapport fra arbeidsgruppe 2 - Biskopens rolle 2 gi bindende pålegg, vil det statlige tilsynet være mer avgrenset og bundet enn biskopens tilsyn. Særlig gjelder dette relasjonen mellom biskop og tilsynsobjektet. Der.
 5. oritetsgruppe, og en kvinde med handicap, over for flere gensidig for-stærkende barrierer. Rapporten ser på, hvordan sårbarheder ændres i løbet af vores liv - ved at anvende en 'livscyklus-til - gang'. Til forskel fra mere statiske modeller antyde
 6. dre tok vi imot oppdraget med glede. Å gi anbefalinger om hvordan et helt land skal omstilles til et.
Naturfag rapport - StudienettMueller-rapporten: Ingen bevis for sammensvergelse med

Sammendrag I Integreringsbarometeret 2020 spør vi: Man ser for seg en normalisering, en tilvenning, der det for eksempel vil bli vanligere med ekteskap på tvers av grupper. Samtidig er mange bekymret for at det kan bli mer konflikt mellom religiøse grupper. I årets undersøkelse har vi gått i dybden på aktuelle spørsmål som polari-sering, hva som skal til for å regnes som norsk. Rapport per 1. tertial 2020 Rapport per 1. tertial 2020 Hopp til hovedinnhold Sammendrag driftsbudsjett. Sammendraget viser hvordan netto rammeendring fordeler seg på virksomhetene. Les mer: Sammendrag driftsbudsjett Sammendrag driftsbudsjett. Sammendrag investeringsbudsjett. Sammendraget viser forslag til budsjettkorrigeringer mellom investeringsprosjektene. Les mer: Sammendrag.

Sammendrag Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2020. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder opplysninger om personalia og diagnosekode, samt takstkoder. Det er egne takstkoder for ulike typer pasientkontakter, og tilleggstakster for tidsbruk og ulike. Rapporten vurderes med karakterskalaen 0% / 65% / 85% / 100%, der 0% er stryk. Rapporten utgjør 10% av sluttkarakteren i emnet. Eksempel En student som får 65% på rapporten og scorer 76% på eksamen får en sluttscore på (0,1·0,65) + (0,9·0,76) = 74,9%, som svarer til sluttkarakteren C. I vurderingen av rapporten legges det vekt på.

Helse og trivsel blant barn og unge (HEMIL-rapport 2016

Sammendrag I denne rapporten gjennomgås eksisterende kunnskap om hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett. Formålet har vært å øke kunn- skapen på tre områder: 1. den juridiske grenseoppgangen mellom ytringsfriheten og vern mot hatefulle ytringer 2. omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett 3. politiets arbeid mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Abstract - sammendrag. En bacheloroppgave skal ha et sammendrag innledningsvis. Dette kalles gjerne «abstract», og er en kort oppsummering (opptil 250 ord) av selve oppgaven. Du kan gjerne se på bacheloroppgavens sammendrag som en komprimert utgave av hele oppgaven. Her skal nemlig både bakgrunnsinformasjon, resultater og konklusjon.

Hva er et sammendrag? - Språk for studier og arbei

Eksempel: Utdrag fra eksperimentering rundt en gruppeprosess. Selv om jeg var lite komfortabel med å ikke ha en gruppeleder, gikk jeg med på det. I neste gruppearbeid vil jeg lytte mer til magefølelsen og si tydeligere fra om hva jeg mener. Jeg kan for eksempel trekke inn Eide og Eides beskrivelse av gruppers utviklingsfaser (2017) for å begrunne mine eventuelle innspill. I tillegg vil jeg. Sammendrag Denne rapporten inneholder orienterings- og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer forventet publisert i 2018). Rapporten går grundig inn i prosess 84.4 (Betongstøp) og 84.5 (Spesielle herdetiltak), mens øvrige prosesser i prosess 84 behandles. Rapporten inneholder ingen operasjonalisering for det videre privatarkivarbeidet. Men det gis en anbefaling som vil peke på visse hovedmomenter som bør legges til grunn for det videre innsamlingsarbeidet INNDELING AV BEVARINGSPLANEN Et kort sammendrag av rapporten følger. Videre presenteres bestandsanalysen i kapittel 1. Samfunnsanalysen og.

Rapport i Norsk - Studienett

Sammendrag av rapport fra Oslo Economics Oslo Economics har på oppdrag fra Statens jernbanetilsyn som markedsovervåkingsorgan utredet forslag til prinsipper og metode for hvordan tilsynet skal følge opp at krav om atskilte regnskap og forbud mot kryssubsidiering i jernbanelovgivningen overholdes. Endringene i jernbaneforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 innebærer blant annet at. Faglig dokumentation Almen voksenuddannelse Side 5 af 98 De følgende to artikler om faglig dokumentation er et sammendrag af de to oplæg, der blev holdt p Rapport Nr. Revisjonsdato Rev. Nr. SAK 2018/1225 28.05.2019 Endelig rapport Oppdragsgiver Kundekontakt Prosjektnummer Petroleumstilsynet Geir Løland Rev. No. Revisjonshistorie Dato Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av 1 11.06.2019 Helge Hatlestad Bengt Hope Stig Hognestad 2 19.06.2019 Helge Hatlestad Bengt Hope Stig Hognestad . 1 Sammendrag - Prosjektutviklingens «10 bud.

MACK SINTEF RAPPORT final versio

ii HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2010 SAMMENDRAG H uman D evelopment R eport 2010 Innholdsfortegnelse Innhold Forord av Helen Clark iii Introduksjon av Amartya Sen v En nasjons egentlige rikdom: veier til menneskelig utvikling 1 Figurer og oversikter Box 1: Grunnleggende begreper som brukes i rapporten 2 Figure 1: Overall progress, signi cant variability: worldwide trends in the Human Development. Sammendrag. Oppdrag og bakgrunn . Arbeids- og Som eksempel kan vi nevne en situasjon med en pasient som har en helt avklart arbeidsuførhet, som bare kan bli bedre ved en operasjon. I situasjoner som dette virker kravet om personlig undersøkelse lite hensiktsmessig. Både legen og pasienten kan spare tid dersom sykmeldingsarbeidet kan gjennomføres med e-konsultasjon (1). Legen kan. Rapport: Innføring og prinsipper Oppdragsgiver: KOBE Dato: 1. september 2007 Oppdrag- / Rapportnr. Sammendrag: 1 September 2007 27 anl, sb akl sb Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport . MULTICONSULT Temahefte Livsløpsplanlegging og tilpasningsdyktighet i bygninger 116042/anl 1. september 2007 Side 2 av 28 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon.....4 1.1 Bakgrunn. SAMMENDRAG Eldres menneskerettigheter - Syv utfordringer. Om rapporten Våren 2019 utga NIM rapporten Eldres menneskerettigheter - Syv utfordringer. Eldre er en uensartet gruppe - mange er ressurssterke livet ut, mens andre opplever ulike former for utfordringer som gjør dem særlig sårbare. Innledningsvis i rapporten redegjør vi for rapportens tema, formål og tilblivelse.

Ernæring - helsefagarbeider - Studienett

Sammendrag av Samfunnsvitenskapelig metode Kapittel

Årets rapport viser bredden i bistandstiltak i land i og etter konflikt. Her er sammendrag av noen resultateksempler som illustrerer bistandens muligheter og resultater, men også dens begrensninger: I Guatemala spilte Norge en tilretteleggerrolle i fredsprosessen, og etter at borgerkrigen ble avsluttet gjennom en fredsavtale i 1996 har Norge innrettet all bistand mot gjennomføring av. Sammendrag. Formålet med rapporten er å gi et innblikk i hvilken kunnskap og forståelse 12-åringer har for ulike former for reklame på Internett. Internett er et relativt nytt medium, men allerede en naturlig del av hverdagen for mange barn. For barn er Internett et eldorado av muligheter, som for eksempel gjør det enkelt å kommunisere og bli kjent med barn i andre deler av verden. På. Denne rapporten gir et bidrag for å bedre grunnlaget for å ta stilling til omfanget av nevnte tiltak For Statens vegvesen har Wenche Bjertnes vært prosjektleder. Oslo 27. mars 2006 Torulv Tjomsland . NIVA 5198-2006 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 1.1 Mål 8 1.2 Metode 8 1.3 Områdebeskrivelse 8 1.4 Vannkvalitet 10 2. Tokt for studie av algespredning fra Steinsfjorden utover i. (rapport, artikkel) legger en del føringer for lengden på oppgaven. En artikkel skal ikke være lang, man bør her begrense seg til maks 10 sider. Språket skal være konsist og konsentrert, samtidig som du viser dine kunnskaper, hva du har gjort, hva du har funnet og betydningen av det. Utenomprat og unødige gjentakelser telle

Strekking av Seigmennn - Studienett

Sammendrag Hvad bestemmer værdien af erhvervslejemål i byens rum? Det spørgsmål er i fokus for denne rapport, der præsenterer resultaterne af den første undersøgelse på området i Danmark. Dermed følger den op på, og spejler sig i, den analyse af det tilsvarende spørgsmål omkring prisen p Slik skriver du en god pressemelding | Mal og 5 viktige tips. Målet for de fleste pressemeldinger er å generere positiv publisitet for din organisasjon. Å sende ut en pressemelding er en flott måte å generere publisitet om for eksempel en milepæl i bedriften, promotering av et merke eller komme med informasjon om en begivenhet Rapporten er bygd opp med et sammendrag som gir en kort oversikt over de viktigste funn ved undersøkelsen av omsorgssystemene, samt anbefalinger for oppfølging av disse. I de øvrige kapitlene gis en detaljert beskrivelse av systemenes innhold, mangler og utfordringer ved bruk. Her gis et utfyllende bilde av situasjonen. 8 SAMMENDRAG Generelt Utvikling av journalsystem i omsorgstjenesten. Sammendrag. Vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen. Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet.

 • Heets günstig kaufen Amazon.
 • Boels nl.
 • Tenacity LoL.
 • Kanten crossboss.
 • Krankenversicherung ohne Wohnsitz in Deutschland.
 • Kreta Hotel am Meer.
 • Bücher anonym bestellen.
 • Robinhood restrictions AMC.
 • Tradingview widget angular.
 • AF Avanza.
 • Bifrost Crypto review.
 • Binance kryptowaluta.
 • Poker Copilot.
 • Bitboy referral code.
 • Acer Predator PC Case.
 • Hot Pie Game of Thrones Wiki.
 • Nebenberuflich selbstständig ohne Hauptberuf.
 • Windows 10 analog clock 2020.
 • Rehook discount code.
 • 0.0024 btc to usd.
 • 20 Franken Münze.
 • Union Investment gehaltstabelle.
 • Game Dev Tycoon APK.
 • Berliner Volksbank Gebühren.
 • Coinbase einzahlen.
 • Föhnwind Auswirkungen.
 • Unitymedia Router Einstellungen optimieren.
 • Bitrex taste test.
 • Schwaiganger Wikipedia.
 • Direct Delta 8.
 • Königsbachfall Königssee.
 • Wholesale Leather Wallets uk.
 • Koinly Matic.
 • Steinhoff ariva.
 • Iran Bitcoin Mining.
 • Göteborg Energi säljare.
 • Rustlabs stone Wall.
 • Cryptohopper not buying.
 • What is hyperlink.
 • FuW Analyse.
 • Crypto trading bot docker.